Terapier / Hjertehealing / Healing - artikkel

Healing som behandlingsmetode

av Rigmor Strømmen, hjertehealer og åndelig terapeut.
 
Healing er en av de eldste metodene menneskene har brukt til å helbrede sykdom. Likevel er den i noen kretser fortsatt omgitt av negative holdninger, myter, manglende forståelse, eller misforståelser om hva healing er. Men vi er nå inne i en tid der flere og flere åpner opp både for sine healingsevner, og til større forståelse. Ved å forstå den naturlighet som ligger i healing, vil healing kunne bli avmystifisert og akseptert på linje med andre terapiformer. Den tiden der healing måtte foregå i hemmelighet, kan avløses av åpenhet både for healere og klienter, og man slipper å forklare og forsvare at man ”tror” på healing, eller rettere sagt; vet at healing virker. Heldigvis er denne positive prosessen godt i gang.

Naturterapi styrker kroppen
Alle metoder innen naturterapi har det til felles at de styrker kroppens egen selvhelbredende evne til å regulere tilbake til en frisk /friskere tilstand. I dette inngår å løse opp blokkeringer og få mer flyt i kroppens energisystem, slik det bl.a. gjøres med akupunktur og soneterapi ved å arbeide med kroppen rent fysisk. Andre måter er for eksempel å bruke urter til å rense kroppen for giftstoffer, og dermed styrke kroppens funksjoner og energisystem. Ved å styrke denne evnen i kroppen, uansett hvilken metode som brukes, startes en positiv selvforsterkende prosess, som klienten kan samarbeide med kroppen om, forutsatt at klienten har kunnskap og forståelse for hvordan dette kan gjøres – og tålmodighet til å gi det den tiden som trengs.

Årsaker til redusert energiflyt
Årsakene til redusert energiflyt kan være mange og er oftest sammensatte. I tillegg til fysiske skader og for eksempel infeksjoner eller forgiftninger, lagres ubearbeidede opplevelser, traumer og følelser i kroppen, og kan gi alle mulige fysiske og psykiske symptomer og smerter. Dette er beskrevet i mange bøker som sikkert mange av leserne kjenner til. Jeg vil her nevne en bok skrevet av den norske legen Anna Luise Kirkengen: ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne”. Hun viser til flere eksempler på at alle mulige kroppslige undersøkelser og behandlinger i det etablerte helsevesenet er uten hjelp, når årsaken ligger i gamle traumer som det ikke er gitt behandling for. Dessuten skaper også begrensende og negative tanker om seg selv og/eller andre og livet, blokkeringer i energien og begrenser eller forstyrrer dermed kroppens evner til å bli frisk. Dette oppdaget bl.a. Dr. Edward Bach som utviklet de 38 blomsterremediene til hjelp for negative eller begrensende tanke- og følelsestilstander, nettopp for å styrke den enkeltes evne til å bli frisk.

Hva er healing
Healing virker på tilsvarende måte som andre naturterapier; den styrker kroppens selvhelbredende evne. Den største forskjellen er at metoden er ”usynlig”, og dermed vanskeligere å forklare. Selv om healeren evt. legger hendene på klienten, arbeides det som oftest ikke med spesielle soner eller akupunkturpunkter eller lignende, og metode og virkning kan ikke forklares på den måten.

Å kunne formidle en healende energi, krever andre evner og kunnskaper enn det som brukes i andre terapiformer. Healing er et eget fag, på samme måte som de andre terapiene er det, og det finnes flere former for healing. Noen av healingsformene er kort beskrevet i et av kapitlene i boken ”Hjertets healende lys” av den danske forfatteren Asger Lorentsen. Boken gir for øvrig en grundig beskrivelse av de mulighetene som ligger i metoden som kalles hjertehealing. Det er individuelt hvordan den enkelte healer arbeider, ut fra sine evner og evt. spesialitet, og fra sitt ståsted og forståelse. Noen healere arbeider mest på den fysiske kroppen, noen mest på det følelsesmessige og evt. på det tankemessige, noen på å hjelpe klienten til å åpne mer opp til sitt sjelelige og åndelige plan, og noen arbeider innenfor flere eller alle disse feltene.

Hva kreves av en healer
I og med at healing er knyttet til en evne healeren har, enten den er medfødt eller den har utviklet seg senere i livet, har ”hvem som helst” som oppdager at en har healingsevne, i utgangspunktet kunnet heale andre. Men det er ikke automatikk i at denne evnen også inkluderer etisk holdning, psykologisk forståelse, evne til god kommunikasjon, eller kunnskap om terapeutrollen og hvordan en forholder seg på en god måte til mennesker som søker hjelp. Det er heller ikke alltid slik som mange kanskje tror pga. de mest kjente healer-historiene, at det skjer mirakler på en enkel konsultasjon, selv om det naturligvis også kan skje. Oftest er det snakk om prosesser, der healing kan gi tilsvarende symptomer og reaksjoner i helbredelsesfasen som andre naturterapeutiske metoder. Derfor trenger healeren også kunnskap om dette for å kunne veilede og hjelpe sine klienter gjennom fysiske og psykiske helbredelsesprosesser. I dette ligger også behov for en viss psykologisk kunnskap og forståelse, spesielt hvis en arbeider med det følelsesmessige. Arbeider en med det sjelelige og åndelige plan, trenger en i tillegg integrert kunnskap om åndelig psykologi og utvikling. Men selv om en ”kun” arbeider på det fysiske, trenger en kunnskap om de andre fagene, fordi klienten via fysisk behandling/healing kan komme i kontakt med følelser og traumer som ligger lagret i kroppen.

Derfor er det etter min mening viktig at healere også utdanner seg før de begynner å arbeide profesjonelt med andre menneskers problemer. Det er bl.a. viktig å legge vekt på å innarbeide en etisk holdning, og utvikle ydmykhet og respekt for andre menneskers livssituasjoner og valg. Gjennom en god utdannelse, kan evt. stolthet og ”storhet” over egne evner, som kan stå i veien for denne ydmykheten og respekten, bli bevisstgjort og bearbeidet, slik at healeren kan møte sine framtidige klienter med et varmt og åpent hjerte. En viktig etisk regel, er etter mitt og mange andres syn, å ikke heale noen uten at personen har bedt om det. Dette gjelder selvfølgelig også fjernhealing, som bør være knyttet til en terapeutisk samtale over telefon, avtale om tidspunkt, og oppfølgningssamtale/r i etterkant. Selv om alt gjøres i beste mening, er det viktig å la andre selv bestemme hva slags hjelp de ønsker, når de vil ha hjelp, og av hvem. Det er også viktig å trene på å ikke legge sin egen mening i hva som skal være resultatet av behandlingen / healingen, men erkjenne at en ikke vet hva som er det beste for andre mennesker. Derfor bør en gjennom en utdannelse, trene på å sette seg selv og sine egne meninger og oppfatninger til side, være åpen og kun formidle den healende energien.

Terapeutisk samtale
Hvis healeren i tillegg har kunnskap og trening i den gode terapeutiske samtalen, vil det hjelpe klienten ytterligere. Det å kunne være nærværende, lyttende, vise rommelig og aksept for klientens opplevelser og historie, hjelpe klienten til både å få oversikt og dypere forståelse for seg selv, se hvor det kan være til hjelp å gjøre endringer, samt å oppdage egne ressurser og se nye muligheter, uten at terapeuten/healeren blander sine egne opplevelser og problemstillinger inn i det, krever som sagt kunnskap og trening. En profesjonell terapeut og healer vil i tillegg til sine healende evner, investere i utdanning, egen utvikling og praksis-trening.

Healing og klarsyn
Mange forbinder healing med klarsyn, men det er ingen automatikk i dette. Begrepet klarsyn brukes ofte om en evne til å oppfatte ting, for eksempel om klienten. Informasjonen kan komme i form av bilder (klarsyn), følelser (klarfølelse), på andre måter, eller i kombinasjon av disse. Det er naturlig at jo mer healeren åpner opp for sine healende evner, åpnes det også opp til å kunne motta forskjellig type informasjon. For noen er disse evnene sterkt utviklet, for noen er de mer svake selv om en kan formidle sterke healingsenergier. Det å kunne bruke de evt. opplysningene en får, på en måte som hjelper klienten, krever både innsikt i seg selv og egne evner, ydmykhet og etikk, psykologisk innsikt og vurderingsevne. Uten trening og bevissthet på dette, og med en evt. nyoppdaget evne, kan det lett skje at ting blir fortolket og fortalt på en måte som ikke er hensiktsmessig, og som noen ganger kan være til skade. Mange ganger vil den beste måten å hjelpe på, være å hjelpe klienten til selv å finne sine egne svar og indre forståelser, ikke å gi svarene før klienten er klar for det – og kanskje er det heller ikke de riktige svarene en gir. Noen mennesker ønsker å få svarene ”ferdig servert”. Det kreves da både kunnskap og trygghet i egen rolle og fag, å kunne takle disse forventningene.

Er det bevist at healing virker?
Ofte avfeies healing med påstanden om at det ikke er bevist gjennom forskning at det virker. De som sjekker om denne påstanden har rot i virkeligheten, vil finne at det er gjort omfattende forskning og studier på healing, selv om det sjelden kommer fram i det daglige mediebildet. En som har gjort et stort arbeid med å samle forskningsresultater og studier, er psykiater Daniel Benor. I bøkene og på hjemmesida hans, finnes det mye materiale som det tar sin tid å lese gjennom.

Det er mange faktorer som spiller inn for hvordan resultatet blir, uavhengig av om personen går til lege eller healer. Ved å få en større forståelse for hva healing er, vil det bli naturlig å betrakte healing på linje med andre behandlingsformer.
 
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196